คณะผู้บริหาร
สพป.ลย.๑

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลภายใน (กตปน.)

ประธานกรรมการ กตปน.

นายรัฐอิสรา กงวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โทร. 06 2340 5098

อีเมล์. ratisara.kon@loei1.go.th

นายพันธุ์เทพ ใจคํา
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

โทร 08 6228 8310
อีเมล์
tuytep.t@gmail.com

นางมยุรินทร์ แก้วมาสุขอนันต์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

โทร
อีเมล์

นายสมชาย คําพิมพ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทร 08 1048 5639
อีเมล์
chaiaud11@gmail.com

นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทร 08 9941 2020
อีเมล์
kunya15bpv@gmail.com

นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทร 08 1060 3442
อีเมล์
_

นางรัชดา สืบผาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทร 08 1873 5369
อีเมล์
ratchada.sue.loei1.go.th

นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทร 08 1056 2285
อีเมล์
Tooktoon.ck@gmail.com

นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

โทร 0812615097
อีเมล์ younyoun4gmail.com, chanpen.pun@loei1.go.th

คณะผู้บริหารการศึกษา

คณะผู้อำนวยการกลุ่ม

คณะผู้บริหารโรงเรียน - อำเภอเมืองเลย

คณะผู้บริหารโรงเรียน - อำเภอนาด้วง

คณะผู้บริหารโรงเรียน - อำเภอเชียงคาน

คณะผู้บริหารโรงเรียน - อำเภอปากชม

คณะผู้บริหารโรงเรียน - อำเภอท่าลี่