โครงสร้างองค์กร
สพป.ลย.๑

ผู้บริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่ม