ติดต่อเรา
Contact Us

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ที่ตั้ง 201 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ 0 4281 3112 - 4

โทรสาร 0 4281 1697

อีเมล์ info@loei1.go.th

 1. กลุ่มอำนวยการ

  1. เว็บไซต์ director.loei1.go.th

  2. อีเมล์ director@loei1.go.th

 2. กลุ่มนโยบายและแผน

 1. กลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

 1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ

 1. หน่วยตรวจสอบภายใน

 1. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

 1. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. กลุ่มกฎหมายและนิติกร

++ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์บุคลากรภาครัฐ ในสังกัด สพป.ลย.๑. phonebook.loei1.go.th

++ ระบบติดต่อบริการบุคลากรภาครัฐ e-servicemind.loei1.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน