สารบัญ

++ มาเริ่มต้นย้ายไปเว็บไซต์ใหม่กัน !

 1. เปิดเว็บไซต์ google.co.th

 2. ลงชื่อเข้าใช้งาน โดยใช้อีเมล์ของหน่วยงาน @loei1.go.th

 3. เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือไปที่เมนู 9 จุด เลือก sites

 4. มาเริ่มต้นกันเลยนะ

++ Tip&Technic

ฝัง ช่อง Youtube สพป.ลย.1 ไว้หน้าเว็บไซต์

 1. แทรก

 2. ฝัง

 3. วางสคริปด้านล่างนี้

<iframe src="https://feed.mikle.com/widget/v2/13684/" width=100% height=100%></iframe>

++ การส่งจดหมายข่าวโรงเรียน ขึ้นหน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ loei1.go.th

 1. ใช้อีเมล์โรงเรียน @loei1.go.th เท่านั้น

 2. ส่งรูปภาพจดหมายข่าวโรงเรียน ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นี้ https://forms.gle/TWgGsUWKZqkhQTMa8

++ สร้าง Platform เมนูหลัก LOEI 1 TO BE 1

ตกแต่งหน้าแรก

รูปภาพสไลด์โชว์


สร้างห้องเรียน

Bootstrap
slideshow
& collapsible
& Card

X เมนูหลัก เว็บไซต์เครือข่าย loei1.go.th

 1. HOME

 2. E-Service

 3. เกี่ยวกับฉัน or เรา

  • ประวัติความเป็นมา

  • โครงสร้างบริหารงาน

  • อำนาจหน้าที่

  • บุคลากร

  • นโยบาย/แผนงาน

 4. ห้องเรียนออนไลน์ or กลุ่มงาน

  • ชั้น ป.1

  • ชั้น ป.2

  • ...

 5. ติดต่อฉัน or เรา

 6. Q&A

 7. ประกาศ or ข่าวสาร

++ Plugin AddON

++ สร้าง Comment หน้าเว็บไซต์

++ สร้าง Timeline กิจกรรม/งาน

ตัวอย่าง ศูนย์บริหารข้อมูลกลาง สพป.ลย.๑

 1. แทรก <> ฝัง

 2. เลือก ฝังโค้ด

 3. นำ code ท้ายนี้ไปวาง/แก้ไขตามต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/km/รวมฝงโคด-new-google-sites

++ สร้างตัวหนังสือวิ่งหน้าเว็บไซต์

 1. คลิก แทรก

 2. คลิก ฝัง <>

 3. เลือก ฝังโค๊ด

 4. คัดลอก script นี้ไปวาง แก้ไขตามที่ต้องการ

วิ่งขึ้น

<marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="1">ทดสอบวิ่งขึ้น /ช้ามาก</marquee>

วิ่งลง

<marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5">ทดสอบวิ่งลง /ช้า</marquee>

วิ่งซ้ายไปขวา

<marquee behavior="scroll" direction="right" scrollamount="20">ทดสอบวิ่งจากซ้าย ไปขวา/เร็วพอดี</marquee>

วิ่งขวาไปซ้าย

<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="50">ทดสอบวิ่งจากขวาไปซ้าย /เร็วมาก</marquee>

วิ่งกลับไป - กลับมา

<marquee behavior="alternate" scrollamount="20">ทดสอบวิ่งกลับไป - กลับมา</marquee>

++ สร้างแผนผังบุคลากร/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน จากระบบ AMSS++

 1. คลิก แทรก

 2. คลิก ฝัง <>

 3. เลือก ฝังโค๊ด

 4. คัดลอก script นี้ไปวาง

ตัวอย่าง. ผังบุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์

<iframe src="https://amss.loei1.go.th/rss/school.B.php?sch=42010098&color=blue" frameborder="0" width="100%" height="650"></iframe>

ตัวอย่าง. ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์

<iframe src="https://bigdata.loei1.go.th/tableSchoolID.php?id=42010098" frameborder="0" width="100%" height="650"></iframe>

 1. ชื่อไฟล์ที่นำไปใช้ใน src="xxxxx" ดูที่ sheet Url Rss Script บุคลากร : แผ่น1

Url Rss Script บุคลากร

++ แทรก / ภาพหมุน

++ สร้างนับเวลาถอยหลังไว้หน้าเว็บไซต์

 1. คลิก แทรก

 2. คลิก ฝัง <>

 3. เลือก ฝังโค๊ด

 4. คัดลอก script นี้ไปวาง แก้ไขตามที่ Comment ไว้

<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Prompt:wght@100&display=swap" rel="stylesheet">

<style>

body{

font-family: 'Prompt', sans-serif;

color: orange;

}

</style>

<center>

<h2 id="demo"></h2>


<script>

// Set the date we're counting down to //ตั้งค่า เดือน วัน ปี เวลา สิ้นสุดการนับ

var countDownDate = new Date("June 25, 2021 16:30:00").getTime();


// Update the count down every 1 second

var x = setInterval(function() {


// Get today's date and time

var now = new Date().getTime();

// Find the distance between now and the count down date

var distance = countDownDate - now;

// Time calculations for days, hours, minutes and seconds

var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24));

var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60));

var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));

var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

// Output the result in an element with id="demo" *** ข้อความที่ต้องการให้แสดงหน้าเว็บไซต์ ***

document.getElementById("demo").innerHTML = days + " วัน " + hours + " ชั่วโมง "

+ minutes + " นาที " + seconds + " วินาที ";

// If the count down is over, write some text

if (distance < 0) {

clearInterval(x);

document.getElementById("demo").innerHTML = "EXPIRED : 0 วัน 0 นาที 0 วินาที"; //แสดงข้อความหลังสิ้นสุดเวลาที่กำหนด

}

}, 1000);

</script>

</center>

ความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีดีจิทัล iDeal Tip&Trick

New Google site

Zoom Conference

Meet Conference

Microsoft Excel #DATA

Microsoft Excel #Sort

Microsoft Excel #Conditional format

Microsoft Excel #Chart

Microsoft Word
พิมพ์หนังสือราชการภายใน

Microsoft Word
พิมพ์หนังสือราชการภายนอก

Power Point
ออกแบบหน้าปก นำเสนอ

ติดตั้งฟอนต์

ฺBIG DATA Version.2021

PLC พัฒนาต่อยอด AMSS++

ปรับปรุงระบบการลาโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ สพป.ลย.๑

 1. ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน - กำหนดให้มีการมอบหมายงาน

 2. ลาป่วย - ไม่ต้องมีการมอบหมายงาน

 3. บันทึกใบลา ให้แสดงข้อมูลการลาครั้งสุดท้าย

 4. การลาข้ามปีงบประมาณ ให้ลาเป็น 2 ครั้ง

  • ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ตั้งแต่วันลา ถึงวันที่ 30 กันยายน

  • และขึ้นปีงบประมาณใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

เทคนิค Excel ขั้นเทพ พร้อมคีย์ลัด

 1. แยกชื่อ + นามสกุล ที่อยู่ใน Column เดียวกันให้กลายเป็น 2 Column [00:21]

 2. แทนที่ cell ที่ว่างด้วยเลข 0 [01:09]

 3. ดึงข้อความบางส่วนจาก Column ก่อนหน้าแทนการ Copy and Paste [01:51]

 4. จัดรูปแบบตัวเลขตามที่ต้องการ [02:24]

 5. ดึงข้อมูลจาก Worksheet อื่นมาใน Worksheet ที่เราทำงานอยู่ (xlookup) [03:10]

 6. แสดงข้อมูลเป็นแผนที่ [05:01]

 7. แสดงข้อมูลโดยใช้ Function Pivot Table [05:50]

 8. Key ลัดที่น่าสนใจ [07:24]

ความรู้ระเบียบกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ
ว่าด้วยการพัสดุ

ระเบียบงานสารบรรณ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
ฉบับใหม่

พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล #1

พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล #2

ประชุม(Conference) & สอนออนไลน์ (Online)

นำเข้าภาพจากอุปกรณ์ Live Facebook

นำเสนอ Power Point

ใช้มือถือเป็นกล้องเว็บแคม ประชุมออนไลน์

ประชุม/สอนออนไลน์ Google Meet

++ การแทรก Google Photo Album ไว้หน้าเว็บไซต์ New Google Site

 1. สร้าง Album Photo ใน Google Photo

 2. แชร์ Photo Album ตย. https://photos.app.goo.gl/F1Y13rrEDWXhs19b8

 3. ไปที่เว็บไซต์ https://www.publicalbum.org/blog/embedding-google-photos-albums

 4. วาง url Photo Album ในข้อ 2 แล้วคลิก Create Embed Code

 5. คัดลอก Code จากหน้าที่ได้มาวางใน <> ฝังสคริป

โครงการพัฒนาเว็บไซต์มาตรฐานใหม่ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ