สารบัญ

++ มาเริ่มต้นย้ายไปเว็บไซต์ใหม่กัน !

++ Tip&Technic

ฝัง ช่อง Youtube สพป.ลย.1 ไว้หน้าเว็บไซต์

<iframe src="https://feed.mikle.com/widget/v2/13684/" width=100% height=100%></iframe>

++ การส่งจดหมายข่าวโรงเรียน ขึ้นหน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่ loei1.go.th

++ สร้าง Platform เมนูหลัก LOEI 1 TO BE 1

ตกแต่งหน้าแรก

รูปภาพสไลด์โชว์

สร้างห้องเรียน

Bootstrap
slideshow
& collapsible
& Card

X เมนูหลัก เว็บไซต์เครือข่าย loei1.go.th

++ Plugin AddON

++ สร้าง Comment หน้าเว็บไซต์

++ สร้าง Timeline กิจกรรม/งาน

ตัวอย่าง ศูนย์บริหารข้อมูลกลาง สพป.ลย.๑

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/km/รวมฝงโคด-new-google-sites 

++ สร้างตัวหนังสือวิ่งหน้าเว็บไซต์

วิ่งขึ้น

<marquee behavior="scroll" direction="up" scrollamount="1">ทดสอบวิ่งขึ้น /ช้ามาก</marquee>

วิ่งลง

<marquee behavior="scroll" direction="down" scrollamount="5">ทดสอบวิ่งลง /ช้า</marquee>

วิ่งซ้ายไปขวา

<marquee behavior="scroll" direction="right" scrollamount="20">ทดสอบวิ่งจากซ้าย ไปขวา/เร็วพอดี</marquee>

วิ่งขวาไปซ้าย

<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="50">ทดสอบวิ่งจากขวาไปซ้าย /เร็วมาก</marquee>

วิ่งกลับไป - กลับมา 

<marquee behavior="alternate" scrollamount="20">ทดสอบวิ่งกลับไป - กลับมา</marquee>

++ สร้างแผนผังบุคลากร/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน จากระบบ AMSS++

ตัวอย่าง. ผังบุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ** มี 3 รูปแบบ **

<iframe src="https://amss.loei1.go.th/rss/school.A.php?sch=42010098" frameborder="0" width="100%" height="650"></iframe>

หรือ

<iframe src="https://amss.loei1.go.th/rss/school.B.php?sch=42010098&color=blue" frameborder="0" width="100%" height="650"></iframe>

หรือ

<iframe src="https://amss.loei1.go.th/rss/school.C.php?sch=42010098&color=blue" frameborder="0" width="100%" height="650"></iframe>

ตัวอย่าง. ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์

<iframe src="https://bigdata.loei1.go.th/tableSchoolID.php?id=42010098" frameborder="0" width="100%" height="650"></iframe>

++ แทรก / ภาพหมุน

++ สร้างนับเวลาถอยหลังไว้หน้าเว็บไซต์

<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Prompt:wght@100&display=swap" rel="stylesheet">

<style>

body{

  font-family: 'Prompt', sans-serif;

color: orange;

}

</style>

<center>

<h2 id="demo"></h2>


<script>

// Set the date we're counting down to //ตั้งค่า เดือน วัน ปี เวลา สิ้นสุดการนับ

var countDownDate = new Date("June 25, 2021 16:30:00").getTime();


// Update the count down every 1 second

var x = setInterval(function() {


  // Get today's date and time

  var now = new Date().getTime();

    

  // Find the distance between now and the count down date

  var distance = countDownDate - now;

    

  // Time calculations for days, hours, minutes and seconds

  var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24));

  var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60));

  var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));

  var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

    

  // Output the result in an element with id="demo" *** ข้อความที่ต้องการให้แสดงหน้าเว็บไซต์ *** 

  document.getElementById("demo").innerHTML = days + " วัน " + hours + " ชั่วโมง "

  + minutes + " นาที " + seconds + " วินาที ";

    

  // If the count down is over, write some text 

  if (distance < 0) {

    clearInterval(x);

    document.getElementById("demo").innerHTML = "EXPIRED : 0 วัน 0 นาที 0 วินาที"; //แสดงข้อความหลังสิ้นสุดเวลาที่กำหนด

  }

}, 1000);

</script>

</center>

ความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีดีจิทัล iDeal Tip&Trick

New Google site

Zoom Conference

Meet Conference

Microsoft Excel #DATA

Microsoft Excel #Sort

Microsoft Excel #Conditional format

Microsoft Excel #Chart 

Microsoft Word
พิมพ์หนังสือราชการภายใน

Microsoft Word
พิมพ์หนังสือราชการภายนอก

Power Point
ออกแบบหน้าปก นำเสนอ

ติดตั้งฟอนต์

ฺBIG DATA Version.2021

PLC พัฒนาต่อยอด AMSS++

ปรับปรุงระบบการลาโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ สพป.ลย.๑

เทคนิค Excel ขั้นเทพ พร้อมคีย์ลัด

ความรู้ระเบียบกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ
ว่าด้วยการพัสดุ

ระเบียบงานสารบรรณ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
ฉบับใหม่

พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล #1

พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล #2

ประชุม(Conference) & สอนออนไลน์ (Online)

นำเข้าภาพจากอุปกรณ์ Live Facebook

นำเสนอ Power Point

ใช้มือถือเป็นกล้องเว็บแคม ประชุมออนไลน์

ประชุม/สอนออนไลน์ Google Meet

++ การแทรก Google Photo Album ไว้หน้าเว็บไซต์ New Google Site

โครงการพัฒนาเว็บไซต์มาตรฐานใหม่ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ