อีเมล์ทางราชการ

นโยบายการใช้อีเมล์ทางราชการ

 1. ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งาน E-Mail ของหน่วยงานต้องทำการกรอกข้อมูลคำขอเข้าใช้งาน และยื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการกำหนดสิทธิ์ชื่อผู้ใช้งานรายใหม่ (E-Mail Address) พร้อมรหัสผ่าน (Password)
  1.1.
  แบบขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ @loei1.go.th คลิก https://forms.gle/uFSFor6HAZSDqWSeA
  1.2. สถานศึกษาส่งหนังสือราชการ พร้อมข้อมูลรายชื่อจากข้อ 1.1. ส่งมาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://amss.loei1.go.th
  1.3. ตรวจสอบผลการอนุมัติอีเมล์ได้ที่ https://datastudio.google.com/s/runb8AgJGL4
  1.4. ลืมรหัสติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย.1 อีเมล์ dlict@loei1.go.th หรือโทร. 0 4281 3112 – 4 ต่อ 2 หรือ LINE กลุ่มของ สพป.ลย.1

 2. เมื่อได้รับรหัสผ่าน (Password) จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) โดยทันทีหลังจากการเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก

 3. ทำการยืนยันรหัสผ่าน ควรกำหนดรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา ให้มีตัวอักษรไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร โดยมีการผสมกัน ระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน ตย. Abcd@2564

 4. เมื่อกำหนดรหัสผ่าน (Password) แล้วให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และดำเนินการด้านความปลอดภัย ดังนี้
  4.1. ผู้ใช้งานควร
  เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองทุก ๆ 6 เดือน
  4.2. ผู้ใช้งานควรดำเนินการ ด้านความปลอดภัย ด้วยการเปิดการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน

 5. ต้องใช้ E-Mail ของหน่วยงานเพื่อติดต่องานของราชการเท่านั้น

 6. ไม่ควรใช้ E-Mail Address ของผู้อื่นเพื่ออ่าน รับส่งข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอม จากเจ้าของ E-Mail และให้ถือว่าเจ้าของ E-Mail เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่าง ๆ ใน E-Mail ของตน

 7. หลังจากการใช้งาน ควรลงชื่อออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานระบบ

 8. ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ใช้งานควรระบุความสำคัญของข้อมูลลงในหัวข้อ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 9. ควรตรวจสอบและลบ E-Mail ของตนเองเป็นประจำ เพื่อลดปริมาณการใช้พื้นที่ของระบบ E-Mail ให้เหลือจำนวนน้อยที่สุด

 10. ผู้ใช้งานมีหน้าที่จะต้องรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นความลับ ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

 11. ห้ามส่ง E-Mail ที่มีลักษณะเป็นจดหมายขยะ (Spam Mail)

 12. ห้ามส่ง E-Mail ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ (Chain Letter)

 13. ห้ามส่ง E-Mail ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือสิทธิ์ของบุคคลอื่น

 14. ห้ามส่ง E-Mail ที่มีไวรัสไปให้กับบุคคลอื่นโดยเจตนา

 15. ผู้ใช้งานต้องทำการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเปิด เพื่อตรวจสอบไฟล์โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นการป้องกันในการเปิดไฟล์ที่เป็น Executable file เช่น .exe .com เป็นต้น

 16. ผู้ใช้งานต้องไม่เปิด หรือส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

 17. ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่สุภาพหรือรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม หรือข้อมูล อันอาจทำให้เสียชื่อเสียงของหน่วยงาน ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างหน่วยงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 18. ในกรณีที่ผู้ใช้ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ ผู้ใช้ยังสามารถใช้งานระบบ E-Mail ของ สำนักงานต่อได้อีก 1 ปีก่อนที่ผู้ดูแลระบบจะทำการระงับสิทธิ์การใช้งาน โดยหากต้องการ ใช้งานต่อ ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลคำขอ และยื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ตั้งค่ายืนยัน 2 ขั้นตอน - ผ่านคอมฯ

ตั้งค่ายืนยัน 2 ขั้นตอน - ผ่านโทรศัพท์